Energiecoöperaties: de game-changers in de energietransitie

De energietransitie is een grote uitdaging voor Nederland en de rest van de wereld. Het huidige energiegebruik is voor een groot deel gebaseerd op fossiele brandstoffen, die schadelijk zijn voor het milieu en op termijn opraken. Het is daarom belangrijk om over te stappen op duurzame energiebronnen, zoals zonne- en windenergie. Energiecoöperaties, waarin burgers en bedrijven samenwerken om duurzame energieprojecten te ontwikkelen en te exploiteren, kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan deze overgang.

Lokale betrokkenheid en samenwerking zijn de sleutel tot succes

Uit onderzoek blijkt dat energiecoöperaties een belangrijke rol spelen in het versnellen van de energietransitie. Ze hebben een sterke lokale betrokkenheid en kunnen door hun samenwerkingsverbanden en expertise projecten opzetten die anders niet van de grond zouden komen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het plaatsen van zonnepanelen op daken van bedrijven en woningen, het ontwikkelen van windmolens op land of het opzetten van warmtenetten in een wijk.

Naast het ontwikkelen van duurzame energieprojecten, kunnen energiecoöperaties ook bijdragen aan de sociale acceptatie van deze projecten. Door betrokkenheid van bewoners en bedrijven uit de omgeving wordt het draagvlak voor duurzame energie vergroot en wordt het gemakkelijker om vergunningen te verkrijgen. Daarnaast kunnen energiecoöperaties ook bijdragen aan de kennis over duurzame energie en het bewustzijn over het belang van de energietransitie vergroten.

Ondersteuning van de overheid is nodig

Om energiecoöperaties succesvol te laten bijdragen aan de energietransitie, is het belangrijk dat de overheid hen ondersteunt. Momenteel is er nog te weinig regelgeving die het oprichten van energiecoöperaties en de ontwikkeling van duurzame energieprojecten vergemakkelijkt. Dit maakt het voor energiecoöperaties lastiger om projecten te financieren en te ontwikkelen. Het is daarom belangrijk dat de overheid meer regelgeving en ondersteuning biedt aan energiecoöperaties.

Financiële ondersteuning vanuit de overheid is ook van belang om energiecoöperaties te helpen bij het financieren van hun projecten. Het oprichten van een energiecoöperatie en het ontwikkelen van duurzame energieprojecten brengt kosten met zich mee. Door middel van subsidies en leningen kan de overheid bijdragen aan de financiering van deze projecten.

Het kan eerlijker

Coöperatie GOED onderscheidt zich van conventionele energiecoöperaties door haar missie om bij te dragen aan een sociale samenleving en klimaatverandering tegen te gaan. We leven nu in een tijd van historisch hoge energieprijzen, waardoor huishoudens en maatschappelijke organisaties in financiële problemen komen. GOED pakt beide problemen in één klap aan door opbrengsten van groene-opwekprojecten door heel Nederland uit te delen aan huishoudens en maatschappelijke organisaties die het nodig hebben. Zo werkt de coöperatie aan een eerlijke en inclusieve energietransitie.

Als energiecoöperatie is GOED een groep inwoners die samenwerkt om duurzame lokale energie op te wekken. De coöperatie is een bedrijfsvorm met een bestuur en leden die samen eigenaar zijn van de groene-opwekinstallatie en de stroom die ze ermee opwekken. Coöperatie GOED is uniek, omdat de leden samen beslissen wat er met de opbrengsten gebeurt en dat de missie in de statuten is vastgelegd. Bij coöperatie GOED worden de opbrengsten ingezet voor zaken die we belangrijk vinden in de samenleving, zoals het verduurzamen van sportaccommodaties of het helpen van mensen in energiearmoede. Zo staat GOED voor een eerlijkere verdeling van het geld dat met de energietransitie verdiend wordt en helpt de coöperatie degenen die nu achterblijven. Met een lidmaatschap als GOEDe Vriend ondersteun je de missie van de coöperatie, niet voor je eigen portemonnee, maar voor die van een ander!

Word GOEDe Vriend!

Coöperatie GOED maakt zich als energiecoöperatie sterk voor een eerlijke en inclusieve energietransitie door de opbrengsten van groene-opwekprojecten uit te delen aan huishoudens en maatschappelijke organisaties die het nodig hebben. Door lokale betrokkenheid en samenwerking kunnen energiecoöperaties zoals GOED bijdragen aan de versnelling van de energietransitie en de sociale acceptatie van duurzame energieprojecten vergroten. Om energiecoöperaties succesvol te laten zijn, is ondersteuning vanuit de overheid nodig. Met een lidmaatschap als GOEDe Vriend kun je de missie van de coöperatie steunen en bijdragen aan een eerlijke en duurzame samenleving.